Erbjudande Från

Ställplats

Under de senaste åren har en ny typ av enklare camping/uppställningsplats för i huvudsak husbilar blivit vanliga. De har uppkommit som ett svar på ett behov för denna växande målgrupp. Husbilsdestination Sverige har tagit fram en gemensam definition av ställplats. Dessutom har vi kommit överens om vad vi anser vara minimi krav på basservice.

Så här definierar vi ställplats

Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses.

Detta är den basservice för Ställplats som minst bör uppfylla

  • Ställplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren, minst 8 platser.
  • Platsen skall vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.
  • Hänvisning till närmaste plats för tömning och påfyllning är ett grundkrav men vi rekommenderar att tömning - och påfyllningservice skall finnas på ställplatsen mot betalning eller inom rimligt avstånd max 3 km från ställplatsen med avtalad part(er) som tillhandahåller denna service mot betalning.
  • Prisinformation är ett grundkrav men vi rekommenderar att erbjuda gästen betalningsfunktion för övernattning
  • Informationstavla med information om service som kan tillhandahållas på annan plats, telefonnummer till den som driver platsen, turistinformation. Information på svenska, engelska och tyska.
  • Regelbunden tillsyn att platsen är städad och den service som tillhandahålls fungerar.
  • Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer 4 meter alternativt enligt den lokala brandmyndigheten.

Så här kan man utforma en ställplats

Husbilsdestination Sverige har tagit fram hur en standardställplats kan utformas som uppfyller Hållbar besöksnärings kriterier. Området håller en hög servicenivå och gör Sverige och er kommun till en attraktiv husbilsdestination.

Färskvatten/Avloppshantering

För färskvatten och avloppshantering en är det lämpligt att installera centrala servicestationer. Dessa är lätta att installera och möjliggör både försörjning med färskvatten och hantering av avloppsvatten samt latrin. Som tillval kan de också förses med anslutning till strömförsörjning.

Sophantering

Möjlighet till att lämna hushållssopor bör finnas ­ gärna med källsortering.

Elförsörjning

Ställplatser med elförsörjning bör ha ett tillräckligt antal eluttag som ska vara CE­ märkta. Med tanke på att elanvändningen kan skilja sig mycket mellan olika husbilar så är det lämpligt att använda säkringar på 10 ampere. Med lämpliga förlängningskablar kan man försörja husbilar upp till 25 meter från närmaste elstolpe.

Rekommenderat avstånd

Det ska vara fyra meter mellan mobila boendeenheter enligt direktiv från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Entré och betalningsplats med bom
Automatiserat betalningssystem och informationstavla med telefonuppgifter  till den som driver platsen, prisinformation, ordningsregler, information för nödsituationer, områdeskarta/stadskarta, cykel­, vatten och vandringsleder samt generell turistinformation.

Belysning

Man anländer ofta senare på dagen och därför är det en fråga om bekvämlighet och säkerhet att vägen och alla eventuella servicefaciliteter vid ställplatsen är tillräckligt upplysta.

Mark och ytor

Ställplatserna bör vara jämna och med en väl fungerande vattenavledning/­uppsugning. Underlaget bör kunna klara fordon som väger upp till 4,5 ton. Detta riktvärde täcker 80 procent av dagens husbilar. Om platserna klarar av en vikt på upp till 7,5 ton täcker man in 97 procent av dagens husbilspark. Även platsernas längd har betydelse, med en längd upp till 10 meter klarar man av att ta emot de flesta av dagens husbilar.

K
ontinuerlig tillsyn
Se till att platsen är städad och all utrustning fungerar.

Insamling besöksdata

Förbereda för möjlighet att samla in besöksdata.

Checklista för ställplatser

· Lämplig plats
· Plan yta
· Skyltning
· Service
· Prissättning
· Information
· Avstånd
· Driftsansvarig

Exempel på utrustning

Här är några olika tekniska lösningar som är lätta att införskaffa och installera. Kontakta oss för fler alternativ.

Tipsa en vän